ජනවාරි 25, 2021

ඔබේ ප්‍රශ්නය යවන්න

වැදගත් උපදෙස්!

  1. කරුණාකර පහත සඳහන් පරිදි සියලු තොරතුරු සපයන්න. මෙය ඔබගේ තත්වය සඳහා ඉතාමත් සුදුසු පිළිතුරක් ලබා දීමට උදව් වනු ඇත.
  2. ඔබේ නම හෝ ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු කිසිවක් මෙම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.
  3. ඔබේ ප්‍රශ්නයේ යතුරු ලියනයක හෝ ව්‍යාකරණ දෝෂ තිබේ නම්, අපි එය නිවැරදි කරන්නෙමු.
  4. එකම විෂයයට අදාළ ප්‍රශ්න එකකට වඩා අපට ලැබෙන්නේ නම්, අපි ඒවා ඒකාබද්ධ කර පිළිතුරු දෙන්නෙමු.
  5. සෞඛ්‍යයට සම්බන්ධ නොවන කිසිඳු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයනු නොලැබේ. එය අපගේ කතුවරුන් විසින් තීරණය කරනු ඇත.

© Health Query 2020. All rights reserved. | Developed and SEO by Screwbe

සිංහල